เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านการพยาบาล
ของภาคเหนือ

วิสัยทัศน์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

พันธกิจ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

Mission 1

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรทางด้านการพยาบาลเพื่อสนับสนุนระบบบรืการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

Mission 2

พัฒนาระบบบริการพยาบาลระดับตติยภูมิสู่ความเป็นเลิศ

mission 3

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างเสริมความเข้มแข็งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

mission 4

พัฒนาระบบริการความเชี่ยวชาญระดับสูง และการเป็นการปฏฺบัติขั้นสูงทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ