วิจัยครั้งที่ 3

วิจัยครั้งที่ 3

วัน 27 มกราคม 2565 กลุ่มงานการพยาบาลวิจัยฯ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 3/2566 สำหรับพยาบาล เนื้อหาในหัวข้อ วิธีการดำเนินวิจัยและการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย ทีมพยาบาลแต่ละสาขาร่วมนำเสนอและเตรียมส่งโครงร่างวิจัยมากกว่า 10 เรื่อง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*